دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:00:07 PM 1400 / 01 / 27
 

 شرح وظایف شورای سیاست گذاری دانشگاه

- تجزیه و تحلیل شاخصها (جمع آوری شده توسط واحد آمار دانشگاه)

- تطبیق نتایج شاخص ها با شاخص های هدف و تعیین میزان انحراف شاخص ها

- اصلاح و بزانگری نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری ایجاد نهادهای پیش بینی شده در نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری جلب مشارکت های بین بخشی جهت الزامات نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری تهیه برنامه استراتژیک توسط واحدها، از طریق گرفتن مشاور داخلی و خارجی

- مطالعه و تطبیق برنامه های استراتژیک به عنوان برش یک سوم نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری تهیه برنامه عملیاتی توسعه ای توسط واحدها جهت تحقق برنامه استراتژیک واحدها

- مطالعه و تطبیق برنامه عملیاتی توسعه ای با برنامه استراتژیک به عنوان برش یک پنجم برنامه های استراتژیک

- پیگیری اصلاح برنامه های عملیاتی توسعه ای توسط واحدها

- تهیه گزارشات تطبیقی در فواصل زمانی معین

- بازنگری سالیانه برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه و واحدهای مربوطه


شیوه نامه شورای سیاست گذاری

 مصوبات سال 1392

مصوبات سال 1391

مصوبات 1390