دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:16:56 AM 1400 / 07 / 30
 

مشخصات دانشکده ها به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی ( به روزرسانی : شهریور 98)

 

دانشکده بهداشت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد رشته

 بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

3

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

بهداشت محیط

دکتری تخصصی Ph.D

1

جمـع

6

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد رشته

فوریتهای پزشکی

کاردانی

1

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

3

پرستاری

مامایی

پرستاری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

پرستاری سالمندی

پرستاری مراقبتهای ویژه

روان پرستاری

پرستاری

دکتری تخصصی Ph.D

1

پرستاری تروما

دکتری تخصصی پژوهشی

1

جمـع

10

دانشکده پیراپزشکی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد رشته

رادیولوژی

کارشناسی پیوسته

4

علوم آزمایشگاهی

فناوری اطلاعات سلامت

هوشبری

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

فیزیک پزشکی

مدیریت اطلاعات سلامت

دکتری تخصصی Ph.D

1

جمـع

7

 

دانشکده پزشکی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد رشته

آسیب شناسی

دکتری تخصصی بالینی

12

بیماری های داخلی

بیماری های زنان و زایمان

بیماری های کودکان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

جراحی مغز و اعصاب

بیهوشی

جراحی عمومی

رادیولوژی

روانپزشکی

نورولوژی

ارتوپدی

علوم سلولی کاربردی

دکتری تخصصی Ph.D

3

مطالعات اعتیاد

باکتری شناسی پزشکی

اپیدمیولوژی تروما

دکتری تخصصی پژوهشی

5

بیولوژی تولیدمثل

بیولوژی سلولی و مولکولی

سلول های بنیادی

علوم اعصاب

انگل شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

بیوشیمی بالینی

روانشناسی بالینی

علوم تشریح وآناتومی

فیزیولوژی

میکروب شناسی

تغذیه

پزشکی

دکتری عمومی

1

تغذیه

کارشناسی پیوسته

1

جمـع

29

دانشکده دندانپزشکی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد رشته

دندانپزشکی

دکتری عمومی

1

جمـع

1

جمـع کل

53

 
 

 تاسیس رشته ها بر حسب سال در دانشگاه

سال

نام رشته های تاسیس شده

تعداد کل رشته های تاسیس شده

1365

کارشناسی مامایی
کارشناسی پرستاری
پزشکی

3 رشته

1371

کاردانی اتاق عمل  

 کاردانی هوشبری  

کاردانی علوم آزمایشگاهی  

  رشته تخصصی کودکان
رشته تخصصی داخلی
کاردانی رادیو لوژی

6 رشته

1372

کاردانی بهداشت محیط
کاردانی بهداشت حرفه ای

2 رشته

1373

کاردانی بهدا شت خانواده

1 رشته

1374

کاردانی مبارزه بابیماری ها
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
رشته تخصصی زنان و زایمان

3 رشته

1375

کاردانی مدارک پزشکی
رشته تخصصی جراحی عمو می

2 رشته

1376

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

1 رشته

1377

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

1 رشته

1378

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه ای
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

 2 رشته

1381

کارشناسی ارشد انگل شنا سی

1رشته

1385

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

1 رشته

1386

کاردانی فوریتهای پزشکی

1 رشته

1387

کارشناسی اتاق عمل
کارشناسی هوشبری
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی رادیو لوژی
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد علوم تشریح
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها

10 رشته

1388

تخصص بیهوشی
کارشناسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی بهداشت محیط
کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ناپیوسته هوشبری
تخصص روانپزشکی

6 رشته

1389

تخصص پاتولوژی
تخصص رادیولوژی
دکتری تخصص پژوهشی رشته علوم اعصاب
دکتری تخصص پژوهشی رشته بیولوژی سلولی ومولکولی
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی بهداشت عمومی
تخصص بیماریهای عفونی

7 رشته

1390

دکتری تخصص پژوهشی در مرکز تحقیقات تروما
دکتری تخصص مغز و اعصاب
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کارشناسی علوم تغذیه
دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهای بنیادی

5 رشته

1391

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد
دندانپزشکی
رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکتری تخصصی
رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

5 رشته

1392

بیوشیمی بالینی( کارشناسی ارشد)

بیولوژی تولیدمثل (دکتری تخصصی پژوهشی)

2 رشته

1393

رشته پرستاری (دکترای تخصصی)

رشته میکروب شناسی (دکتری تخصصی)

2 رشته

1394

رشته جراحی مغز و اعصاب (دستیاری)

 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ( کارشناسی ارشد)

2 رشته

1395

مدیریت اطلاعات سلامت (دکتری تخصصی)

1 رشته

1396

تغدیه (کارشناسی ارشد )

روان پرستاری ((کارشناسی ارشد )

ارتوپدی (دستیاری)

بهداشت محیط (دکتری تخصصی)

4 رشته

1397

پرستاری تروما (دکتری تخصصی پژوهشی)

ا رشته