دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:25:30 AM 1400 / 01 / 25
 
ردیف کد رهگیری شکایت / درخواست/ گزارشات تاریخ ارسال وضعیت پیگیری تاریخ پاسخ
 4LLY  1391 / 05 / 08 پیگیری و جوابیه به اطلاع ایشان رسانیده شد. 25/05/1391 
5IBT   1391 / 05 / 10  پیگیری و جوابیه به اطلاع ایشان رسانیده شد.  17/05/1391
6GTP  1391 / 05 / 18    پیگیری و جوابیه به اطلاع ایشان رسانیده شد. 09/06/1391 
9UOT   1391 / 05 / 26 در حال پیگیری است.   
 10ST  1391 / 05 / 29 مستلزم حضور ایشان در اداره بازرسی جهت شرح جزئیات شکایت می باشد.  
 6  11LH  1391 / 06 / 02  ممنون  
 7  12XR 1391 / 06 / 08   در حال پیگیری است.   
 8 13YI  1391 / 06 / 12  با استفاده از کد رهگیری به جوابیه ثبت شده در سامانه مراجعه نمایند 21/10/91
 9 14PS   1391 / 06 / 13 مستلزم حضور شاکی و ارائه مستندات مربوطه می باشد.   
10 21CW 18/8/91 با استفاده از کد رهگیری به جوابیه ثبت شده در سامانه مراجعه نمایند.