دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:37:15 AM 1400 / 01 / 22
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده