دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:59:31 PM 1400 / 01 / 27
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر داوود آقادوست 

سرپرست بیمارستان

_

55342020 داخلی 240

55342025

 aghadoost_d@kaums.ac.ir

  دکتر امیرحسین احسنی آرانی   معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان

_

55342020 داخلی 220

 55342025  
  دکتر جواد الماسی  مدیر داخلی بیمارستان - 55342020 داخلی 220 55342025