دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:40:27 PM 1400 / 01 / 27
 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

  

دکتر فاطمه سادات قریشی

سرپرست بیمارستان

14- 55549111

120

55540036

kargarnejadhospital@kaums.ac.ir
ghoreishi_f@kaums.ac.ir

علی عارف پناه

مدیر بیمارستان

14- 55549111

102

55540036

arefpanah_a@kaums.ac.ir

  دکتر فاطمه عصاریان  معاون آموزشی بیمارستان

14- 55549111

151

55540036

assarian_f@kaums.ac.ir