دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:25:24 AM 1402 / 03 / 20
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمدرضا فاضل 

ریاست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

55543676

55540026
داخلی 226 - 227

55548900

 

سید محمد حسین مکی 

مدیریت بیمارستان

55543676

55540026
داخلی 226 - 227

55548900

_

دکتر داوود خیرخواه

معاون آموزشی، پژوهشی بیمارستان

_

55540026 داخلی 323

55548900

 farokhian_a@kaums.ac.ir 

دکتر داوود خیرخواه

معاونت درمان بیمارستان

_

55540026 داخلی 213

55548900

_

شهلا رفیعی

مدیر دفتر پرستاری

_

55540026 داخلی 230

55548900

_