دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:01:34 AM 1402 / 03 / 20
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر اکبرعلی اصغرزاده

سرپرست دانشکده

55589343 داخلی 3266،3231

55589343

aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir 

دکتر مهرداد مهدیان

معاون آموزشی-دانشجویی

55589343 داخلی 3266،3231

55589343

seiadiarani_hr@kaums.ac.ir

دکتر مهرداد فرزندی پور

معاون تحقیقات و فناوری

55589021 داخلی 3651

55589343

farzandipour_m@kaums.ac.ir

دکتر زهرا میدانی مدیر امور بین الملل

55589021 داخلی 3794

55589343 meydani_za@kaums.ac.ir

دکتر فاطمه حسن شیری مسئول دایره امتحانات

55589021 داخلی 3650

55589343 hasanshiri_fa@kaums.ac.ir
دکتر مصطفی خدری مدیر دفتر توسعه آموزش

55589021 داخلی 3803

55589343 khedri-m@kaums.ac.ir
  جواد رضایی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

55589021 داخلی 3444

55589343 paramedicine@kaums.ac.ir

سمیه صادقی