دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:45:09 PM 1400 / 01 / 27
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر اکبرعلی اصغرزاده

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 266

55548883

paramedicine@kaums.ac.ir
aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir 

حمید رضا سیدی

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده

-

5-55540021 داخلی 266

55548883

seiadiarani_hr@kaums.ac.ir

محمد قنایی

مسئول امور عمومی دانشکده

-

5-55540021 داخلی 646

55548883

_

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر مهران محسنی

مدیر گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی

-

5-55540021 داخلی 650

55548883

 

مهرداد مهدیان 

مدیر گروه هوشبری

-

5-55540021 داخلی 631

55548883

mahdian_m@kaums.ac.ir

دکتر مرتضی سلیمیان

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

-

5-55540021 داخلی 580

55548883

salimian@kaums.ac.ir

دکتر مهرداد فرزندی پور

مدیر گروه مدیریت و  فن آوری اطلاعات سلامت

-

5-55540021 داخلی 651

55548883

farzandipour_m@kaums.ac.ir