دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:59:32 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

کد صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محسن تقدسی 

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 208

55546633

 taghadosi_m@kaums.ac.ir

دکتر زهره سادات

معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده

-

5-55540021 داخلی 257

55546633

 kafaei_m@kaums.ac.ir 

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

زهرا تقربی

مدیر گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت

-

5-55540021 داخلی 250

55546633

tagharrobi_z@kaums.ac.ir

دکتر محبوبه کفایی عطریان 

مدیر گروه آموزشی مامایی

-

5-55540021 داخلی 214

55546633

sadat@kaums.ac.ir

دکتر اسماعیل عزیزی فینی 

مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

-

5-55540021
داخلی 246-247

55546633

azizi-es@kaums.ac.ir

محمد افشار

مدیر گروه آموزشی اتاق عمل

-

5-55540021 داخلی 212

55546633

afshar_m@kaums.ac.ir

 

محمدرضا افاضل

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 208

55546633

nursing@kaums.ac.ir 
afazel_mr@kaums.ac.ir