دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:41:20 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر غلامرضا مصطفایی 

سرپرست دانشکده

55540111

5-55540021 داخلی 642

55540111

 healthf@kaums.ac.ir
mostafai_gr@kaums.ac.ir

مهندس عباس بهرامی

معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده

55540111

5-55540021 داخلی 642

55540111

bahrami_a@kaums.ac.ir

محمد قنایی مدیر امور عمومی دانشکده 55540111

5-55540021 داخلی 646

55540111  

 مدیران گروههای آموزشی دانشکده

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمدباقر میران زاده 

مدیر گروه بهداشت محیط

-

5-55540021 داخلی 648

55540111

miranzadeh_mb@kaums.ac.ir

یدالله رمضانی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آمار حیاتی

-

5-55540021 داخلی 649

55540111

ramezani_y@kaums.ac.ir

میترا حنانی

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

-

5-55540021 داخلی 643

55540111

hannani_m@kaums.ac.ir

دکتر حسین اکبری

مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

-

5-55540021 داخلی 535

55540111

akbari_h@kaums.ac.ir