دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:47:56 PM 1402 / 03 / 19
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر  محمد حاجی جعفری 

سرپرست معاونت درمان دانشگاه

55450062

55442015

55444017

darman@kaums.ac.ir

دکتر ابوالفضل دیگبری  قائم مقام معاونت درمان  55450062 55442015 55444017 digbari-ab@kaums.ac.ir

دکتر حسین ریاحی  سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 55432090 - 55432040 ems@kaums.ac.ir
معصومه حمزه ای مدیر امور پرستاری  55442015 210 55444017 darman@kaums.ac.ir
دکتر سید احمد حسینی سرپرست مدیریت برنامه ریزی، اعتباربخشی و اقتصاد درمان 55450062 - 55444017 darman@kaums.ac.ir