دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:14:19 AM 1401 / 05 / 26
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر حمیدرضا گیلاسی 

معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

55541070

5-55540021 
داخلی 3460-3461

55579028

gilasi@kaums.ac.ir

دکتر علیرضا طلایی

مدیر امور دانشجویی

55541070

5-55540021 
داخلی 3460-3461

55579028

yousefian_a@kaums.ac.ir

احمدرضا لطف آبادی 

مدیر امور فرهنگی

55543024

5-55540021
داخلی 3464 -3592

55579028

 

عباسعلی مرشدی 

سرپرست اداره تربیت بدنی

55543022

5-55540021
داخلی 3282

55579028

 

حسین بیغم

سرپرست اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان

55576868

5-55540021
داخلی 3378

55579028

_

ابوالفضل رعیت

سرپرست اداره تغذیه

55620751

5-55540021
داخلی 3510

55579028

_

علیرضا مکاری مسئول اداره رفاه دانشجویان 55560002

5-55540021
داخلی 5547

55560002