دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:02:11 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی دانشگاه

55420026
55420028

235 - 202

55420027

moraveji@kaums.ac.ir

دکتر مرتضی پنجه شاهی معاون فنی معاونت / کارشناس مسئول واحد گسترش  55420010 207 - 208 55420027  
دکتر محمد فرجی کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان 55421110 217 55420029  
دکتر حسن حلواچی کارشناس مسول بیماری های واگیر 55420023 218- 219 55420024  
دکتر زهرا نخی کارشناس مسئول بهداشت خانواده 55420013 213 55420029  
دکتر مرضیه اخباری کارشناس مسئول سلامت روان 55420025 216 55420029  
محسن فتحی مقدم کارشناس مسئول بهداشت محیط 55420022 103- 109 -110 55420014  
دکتر مسعود دهقانی کارشناس مسئول آموزش بهداشت 55420009 104 - 115 55420029  
حبیب الله رحیمی کارشناس مسئول آمار 55420007 107 55420029  
رسول لسان کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 55422444 108 - 114 55420018  
محمود نعمتیان کارشناس مسئول بیماری های واگیر 55420021 116 -118- 119 55420020  
شهناز خاندایی کارشناس مسئول بهداشت مدارس 55420017 206 -230 55420029  
مریم امیدی کارشناس رابطین بهداشت و جلب مشارکت های مردمی 55420012 220 55420029  
حسن کفاش رئیس امور اداری 55420019 211 55420029  
لیلا دهقانی رئیس امور مالی 55420016 204 55420029  
زهره رجبی مدیر مرکز آموزش بهورزی 55234292 - 55420029  
دکتر جهانگیر سرافرازی کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها 55570110 - 55420029