دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:42:02 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر حمیدرضا بنفشه

معاون پژوهشی دانشگاه

55542999

5-55540021 داخلی 3529

55575057

research@kaums.ac.ir
banafsheh_h@kaums.ac.ir

زهره آذرباد

مدیر امور پژوهشی

55542999

5-55540021 داخلی 3529

55575057

azarbad_zo@kaums.ac.ir

علی شعبانی

مدیر کتابخانه مرکزی

55577745

5-55540021 داخلی  3504

55575057

centerlib@kaums.ac.ir

  

محسن تقدسی

مدیر اجرایی مجله فیض

55575058

5-55540021 داخلی 3537 

55575057

feyz@kaums.ac.ir taghadosi_m@kaums.ac.ir

علی شعبانی مدیر امور عمومی 55542999

5-55540021 داخلی 3381

55575057 abdi-ab@kaums.ac.ir
دکتر حسین نیکزاد سرپرست مرکز تحقیقات علوم تشریح 55621158

5-55540021 داخلی 3695

55621158 nikzad_h@kaums.ac.ir
دکتر محسن تقی زاده سرپرست مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک 5-55540021

5-55540021 داخلی 3516

55575057 taghizadeh_m@kaums.ac.ir
دکتر محمد رضا فاضل سرپرست مرکز تحقیقات تروما 55620634

31-55540026 داخلی 3561

55620634 fazel_mr@kaums.ac.ir
دکتر محمود سلامی سرپرست مرکز تحقیقات فیزیولوژی

5-55540021

5-55540021 داخلی 3696

55621157 salami-m@kaums.ac.ir
دکتر علی نظری عالم  سرپرست امور
کار گاه ها

55542999

5-55540021 داخلی 3575

55575057

nazarialam-a@kaums.ac.ir
دکتر نگین مسعودی علوی مرکز تحقیقات پرستاری تروما 

5-55540021

5-55540021 داخلی 3304

55575057

masudialavi_m@kaums.ac.ir
معصومه عابدزاده دبیر کمیته تالیف و ترجمه 55542999

5-55540021 داخلی 3219 - 3575

55575057 abedzadeh@kaums.ac.ir
دکتر سمیه نادی راوندی سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی 55542999

5-55540021 داخلی 3502

55575057 nadi_so@kaums.ac.ir
دکتر کمال اصالت منش سرپرست واحد حمایت از تحقیقات بالینی 55620634

5-55540021 داخلی 3484

55621158 kamalesalatmanesh@kaums.ac.ir
دکتر الهه میان ساز  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 55542999 5-55540021 داخلی 3584 55575057  
دکتر ابوالفضل اعظمی طامه

رئیس مرکز رشد

مدیر توسعه فنآوری سلامت

55621158 5-55540021 داخلی - 3695 - 3542 55621157 aazami@kaums.ac.ir