دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:51:11 PM 1402 / 03 / 19
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر علیرضا مفرح

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

55444055

5-55443022 داخلی 317

55463355

mofarrah-ar@kaums.ac.ir

logistics@kaums.ac.ir

حسن عرب سعیدی  

سرپرست مدیریت  منابع انسانی 

55444998

5-55443022 داخلی 264

5-55443022 داخلی 317 - 270

logistics@kaums.ac.ir
رضا رضائی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 55446699 5-55443022 55463355 logistics@kaums.ac.ir

سید محمد بهشتی

مدیرامور مالی دانشگاه

55444555

5-55443022 داخلی 276

55464950

beheshti_sm@kaums.ac.ir

محمد صباحی بیدگلی

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

55447782

5-55443022 داخلی 266

55464950

sabahibidgoli@kaums.ac.ir 

سید رضا سجادی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

55444997

5-55443022 داخلی 300

55464950

sajjadi-re@kaums.ac.ir

مهندس محسن اویسی سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 55560130 55540021- داخلی 408 55546111