دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:24:00 PM 1400 / 01 / 27
 

برنامه جامع تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 برنامه جامع تحول اداری سال 1392 

                                 چکیده - برنامه های عملیاتی 

                        

 

برنامه جامع تحول اداری سال 1391

 

چکیده

برنامه های عملیاتی

 

 

 

                         برنامه جامع تحول اداری سال 1390

      چکیده

     برنامه های عملیاتی

 

 

 

 

برنامه جامع تحول اداری سال1389

   

 

 

 

 

 

برنامه جامع تحول اداری سال 1388