دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:00:46 PM 1400 / 01 / 27
 


نظرسنجی تغذیه

 

 دانشجوی گرامی:

به منظور استفاده از نظرات سازنده شما و در جهت ارائه خدمات بهتر، بهبود کیفیت غذا و جلب رضایت بیشتر از خدمات سلف سرویس و آشپزخانه دانشجویی فرم نظرسنجی ذیل تهیه و تنظیم شده است. با شرکت در این نظرسنجی و ارائه نظرات خود یاریگر ما باشید.

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

کیفیت غذا
    نظر شما در خصوص کیفیت غذا :
کمیت غذا
    نظر شما در خصوص کمیت غذا :
رعایت نکات بهداشتی
    نظافت و بهداشت سلف سرویس؟ :
بهداشت فردی
    رعایت بهداشت فردی عوامل اجرایی چگونه است؟ :
نحوه برخورد
    نحوه برخورد عوامل اجرایی چگونه است؟ :
پیشنهادات و انتقادات
  لطفا نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید :
   
کد امنیتی :