دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:08:12 AM 1400 / 01 / 22
 
 


 کیفیت غذا ؟



 

 

 

 


 کمیت غذا ؟



 

 

 

 


 نظافت و بهداشت سلف سرویس ؟



 

 

 

 


 رعایت بهداشت فردی عوامل اجرایی ؟



 

 

 

 

 


 نحوه برخورد عوامل اجرایی؟