ورود
   6:12:12 AM   1399 / 12 / 14      

به دفتــر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

 


 کارشناس دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مریم کریمی طاهری

 

رابطین امور بانوان دانشگاه:

 

لیست رابطین امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

معصومه مرادی

نهاد رهبری

2

یلدا مومن

معاونت توسعه

3

ملیحه حسن بیکی

معاونت درمان

4

فاطمه بارفروش

معاونت تحقیقات و فناوری

5

منیر دهقانی

معاونت آموزشی

6

مریم کریمی طاهری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

7

مریم امیدی

معاونت بهداشتی

8

لیلا عرفانی راد

دانشکده پزشکی

9

منصوره عرفان

دانشکده پیراپزشکی

10

عاطفه آین

دانشکده دندانپزشکی

11

طیبه سادات جدی

دانشکده بهداشت

12

اکرم کریمی راد

دانشکده پرستاری و مامایی

13

ملیحه روحانی

شبکه بهداشت و درمان

14 صدیقه کاظمی آرانی

بیمارستان شهید بهشتی
 

15

عالیه بارفروش

بیمارستان نقوی

16

مریم سادات میرخباز

بیمارستان متینی

17

فاطمه عبدلی ارمکی

بیمارستان کارگرنژاد

18

مریم صانعی

بیمارستان شهید رجایی

19

زینب سادات سادات بیدگلی

بیمارستان سیدالشهدا(ع)

20

زهراسادات جدی معاونت غذا و دارو