دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:00:25 PM 1400 / 01 / 27
 

 

ارزیابی عملکرد کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
قوانین و مقررات مرتبط
 
 
 

 برنامه اجرایی سال 1392 

برنامه اجرایی سال 1391

برنامه اجرایی سال 1390

برنامه های اجرایی ارزیابی عملکرد در سال 1389


ارزیابی عملکرد سال 1391

 شاخص های عمومی

 شاخص های اختصاصی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ارزیابی عملکرد سال 1390

 شاخص های عمومی

 شاخص های اختصاصی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ارزیابی عملکرد سال 1389

 شاخص های عمومی
 شاخص های اختصاصی

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ارزیابی عملکرد سال 1389

 شاخص های عمومی
 شاخص های اختصاصی


  ارزیابی عملکرد سال 1388

  شاخص های اختصاصی
 
 
 ارزیابی عملکرد سال 1387
  شاخص های اختصاصی
 
 


 
 


 صورتجلسات