دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:44:10 PM 1400 / 01 / 21
 
 
 
 
 
برنامه زمانی جلسات کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
  تاریخ جلسه      
ساعت برگزاری جلسه

30/2/88

 10-8

12/3/88

 10-8

26/3/88

10-8

10/4/88

10-8

24/4/88

10-8

11/5/88

10-8

25/5/88

10-8

10/6/88

10-8

24/6/88

10-8

7/7/88

10-8

21/7/88

10-8

6/8/88

10-8

20/8/88

10-8

3/9/88

10-8

17/9/88

10-8

2/10/88

10-8

16/10/88

10-8

4/11/88

10-8

18/11/88

10-8

5/12/88

10-8

19/12/88 

10-8