EN |    
    ورود
 
 

 فرآیند تشویق اعضاء تیم فرآیندهای ارتقاء یافته :

 
ایران نامور دبیر کمیته مدیریت کیفیت فراگیر دانشگاه گفت : به استناد مصوبه مورخ 9/4/88 کمیسیون تحول اداری دانشگاه مقرر گردید به کلیه اعضاء تیم ارتقاء که فرآیندهای ارتقاء یافته آنها از طریق معاونت ذیربط به کمیته مدیریت کیفیت فراگیر ارسال می گردد. پس از ارزیابی مزایای زیر اعطاء می شود.

الف- صدور تقدیر نامه کتبی برای صاحبان فرآیندهایی که 40%-30% از کل امتیاز را کسب نمایند.

ب- کلیه صاحبان فرآیندی که فرآیند ارتقاء یافته آنها بین 50%-40%از کل امتیاز را کسب نمایند، در اولویت استفاده از سفرهای زیارتی و سیاحتی قرار می گیرند.

ج- کلیه صاحبان فرآیندی که فرآیند ارتقاء یافته آنها بین 60%-50% از کل امتیاز را کسب نمایند د رارزشیابی سالیانه آنها مدنظر قرار خواهد گرفت.

د- کلیه صاحبان فرآیندی که فرآیند ارتقاء یافته آنها بیش از 60% از کل امتیاز را کسب نمایند، حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال به اعضاء تیم ارتقاء فرآیند تعلق می گیرد.

هـ- چگونگی تقسیم مبلغ تشویق ریالی به عهده اعضا تیم ارتقا وبا توجه به میزان فعالیت هر یک از اعضا

می باشد

و- حداکثرمبلغ تشویق برای فرایندی که توسط یک نفر ارتقا یافته است مبلغ 1500000ریال می باشد

ز- 60% از مزایای تشویق ریالی پس از ارزیابی اولیه و بقیه آن بعد از نهادینه شدن ارتقا و حداقل سه ماه بعداز ارزیابی اولیه پرداخت خواهد شد.

ح- اولویت شرکت در کنگره ها و همایش های مدیریتی (بین المللی و کشوری) برای موارد ویژه منظور خواهد شد.