دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:19:12 AM 1400 / 01 / 22
 

صورتجلسات کمیته مدیریت فراگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 صورتجلسه مورخ 19/5/89

 صورتجلسه مورخ 23/4/89

 صورتجلسه مورخ 5/2/89 

 صورتجلسه مورخ 9/12/88 

 صورتجلسه مورخ 24/10/88 

 صورتجلسه مورخ 14/8/88 

 صورتجلسه مورخ 16/7/88 

 صورتجلسه مورخ 1/6/88 

 صورتجلسه مورخ 11/5/88 

 صورتجلسه مورخ 14/4/88 

 صورتجلسه مورخ 7/4/88 

 صورتجلسه مورخ 31/3/88 

 صورتجلسه مورخ 24/3/88 

 صورتجلسه مورخ 3/3/88 

 صورتجلسه مورخ 20/2/88 

 صورتجلسه مورخ 13/2/88 

 صورتجلسه مورخ 30/1/88 

 صورتجلسه مورخ 25/1/88 

 صورتجلسه مورخ 19/1/88

 


  

برنامه زمانی کمیته مدیریت کیفیت فراگیر
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
  تاریخ جلسه      
ساعت برگزاری جلسه
 19/1/88
 10-8
 25/1/88
 10-8

6/2/88

 10-8

13/2/88

 10-8

20/2/88

 10-8

27/2/88

 10-8

10/3/88

 10-8

24/3/88

10-8

7/4/88

10-8

21/4/88

10-8

4/5/88

10-8

18/5/88

10-8

1/6/88

10-8

15/6/88

10-8

30/6/88

10-8

12/7/88

10-8

26/7/88

10-8

10/8/88

10-8

24/8/88

10-8

8/9/88

10-8

22/9/88

10-8

8/10/88

10-8

20/10/88

10-8

4/11/88

10-8

18/11/88

10-8

2/12/88

10-8

16/12/88 

10-8