دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:49:29 AM 1400 / 01 / 22
 
برنامه زمانی کمیسیون تحول اداری
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه- سالن کنفرانس شهداء

تاریخ جلسه

ساعت برگزاری جلسه

7/11/87

30/12-30/10 

10/12/87

9-7

17/12/87

9-7

24/12/87

9-7

 
برنامه زمانی کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
9/11/87
12-10 
15/11/87
 10-8
20/11/87
 10-8
27/11/87
 10-8
4/12/87
 10-8
11/12/87
 10-8
18/12/87
 10-8
27/12/87
 10-8
 
برنامه زمانی کمیته اصلاح ساختار  و تشکیلات
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
16/11/87
 10-8
23/11/87
 10-8
30/11/87
 10-8
7/12/87
 10-8
14/12/87
 10-8
21/12/87
 10-8
28/12/87
 10-8
 
برنامه زمانی کمیته هماهنگی نظام آماری
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
16/11/87
12-10
23/11/87
12-10
30/11/87
12-10
7/12/87
12-10
14/12/87
12-10
21/12/87
12-10
28/12/87
12-10
 
 
برنامه زمانی کمیته شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
15/11/87
 10-8
21/11/87
 10-8
29/11/87
 10-8
5/12/87
 10-8
13/12/87
 10-8
20/12/87
 10-8
27/12/87
 10-8
 
 
برنامه زمانی ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
15/11/87
12-10
21/11/87
12-10
29/11/87
12-10
5/12/87
12-10
13/12/87
12-10
20/12/87
12-10
27/12/87
12-10
 
برنامه زمانی کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
16/11/87
15-13
23/11/87
15-13
30/11/87
15-13
7/12/87
15-13
14/12/87
15-13
21/12/87
15-13
28/12/87
15-13

 

برنامه زمانی کمیته اصلاح سیستمها و توسعه فن آوری اداری
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
19/11/87
14-30/12
26/11/87
14-30/12
3/12/87
14-30/12
10/12/87
14-30/12
17/12/87
14-30/12
24/12/87
14-30/12
 
برنامه زمانی کمیته تکریم ارباب رجوع
مکان جلسه : ستاد مرکزی دانشگاه
 
تاریخ جلسه
ساعت برگزاری جلسه
20/11/87
 10-8
27/11/87
 10-8
4/12/87
 10-8
11/12/87
 10-8
18/12/87
 10-8
26/12/87
 10-8