دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:03:12 PM 1400 / 01 / 21
 

 دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان: رضا نعناکار، لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

 مقالات و طرحهای تحقیقاتی :
 
 • ارائه چهار مقاله در کنفرانسهای بین المللی و داخلی و چاپ سه مقاله در مجلات داخلی
 • مجری 14طرح تحقیقاتی
 • شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه کارلسروهه کشور آلمان در سال 1383
 
 سوابق اجرایی
 • مدیر تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای (خبره ) دانشگاه از سال 1369تا 1385
 • مدیر مالی دانشگاه در سال 1385
 • مدیر نمونه سالهای 1376 ، 1377 و 1382 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • عضو کمیته کشوری تدوین آیین نامه برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آموزش کارکنان
 • نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیته مناقصه دانشگاه از سال 1373 لغایت 1385
 • عضو کمیسیون مزایده و ترک تشریفات مناقصه دانشگاه از سال 1373 تا 1385
 • عضو کمیته ارزشیابی بیمارستانها از سال 1371 تا سال 1385
 • عضو کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه از سال 1370 تا 1385
 • عضو شورای عالی طرح نظام نوین بیمارستانها از سال 1380 تا 1385
 • مدرس دانشگاههاو مراکز آموزش عالی از سال 76 در ارتباط با تدریس دروس حسابداری دولتی، بودجه، حسابداری صنعتی و مدیریت توسعه
 • مدرس دوره های آمورش ضمن خدمت مدیران و کارکنان ادارات شهرستان کاشان و آران بیدگل از سال 1378
 • ارائه طرح تشکیل کمیته خیرین دانشگاه و تصویب آن در شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه در سال 1384
 • ارتقاء 4 مورد فرایند به روش FOCUS PDCA
 • ارائه طرح نظام واحد بیمه کشور در سال 85 و تقدیر از آن توسط معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و ارجاع به شورای عالی بیمه کشور
 • عضو شورای HSR
 • دبیر کمیسیون تحول اداری از سال 1387
 • دبیر کمیته بهبود کیفیت و بهره وری کمیسیون تحول اداری دانشگاه از سال 1387
 • حسابرس داخلی دانشگاه از سال 1388
 • دبیر شورای سیاستگذاری دانشگاه از سال 1389
 
 پست الکترونیکی: R_NANAKAR@YAHOO.COM
   شماره تماس: 55446699