دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:12:46 PM 1400 / 01 / 27
 
 •      شرح وظایف کمیته ستاد اجرایی ماده 88 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول 29 و 30 قانون اساسی
 منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات
 جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال
 کاهش تصدی بخش دولتی
 تدوین بسته های قیمتی خدمات بهداشتی درمانی و ضوابط گذاری و تنظیم قراردادهای خصوصی سازی و نظارت بر واحدهای واگذاری شده
 
اعضای ستاد اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 

1

سید محمد بهشتی

دبیرکمیته

2

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو کمیته

3

دکتر عباس ارج

عضو کمیته

4

دکتر حسن الماسی

عضو کمیته

5

رضا نعناکار

عضو کمیته

6

مصطفی روحانی

عضو کمیته

 
 برنامه اجرایی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها
 • برنامه اجرایی سال 1392
 • برنامه اجرایی سال 1391
 • برنامه اجرایی سال 1390
 • برنامه اجرایی سال 1389 
 • برنامه اجرایی سال 1388
 
برنامه اجرایی کاهش تصدی گری
 • برنامه اجرایی سال 1390
 • برنامه اجرایی سال 1389 
 • برنامه اجرایی سال 1388

کاهش تصدی گری

 

 
کمیته های برگزار شده :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •