دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:47:07 PM 1400 / 01 / 27
 

 

وظایف شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
 ساماندهی چگونگی دریافت ، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و نظارت بر انجام امور
 بررسی پیشنهادهای دریافت شده به منظور ارجاع آنها به کارشناسان و متخصصانن در صورت لزوم
 تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارشهای لازم برای هریک از واحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و اخذ دستور جهت اجرا از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
 پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و نیز پیش بینی ساز و کار مناسب برای اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده و نظارت بر آن
 
اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

اعضای شورای پیشنهادات معاونت بهداشتی و حوزه تحت پوشش

1

دکتر علیرضا مروجی

رئیس شورا

2

حسن کفاش

دبیر شورا

3

دکتر زهرا نخی

عضو شورا (نماینده تحول اداری)

4

رسول لسان

عضو شورا

5

مریم امیدی

عضو شورا

6

محمد نصیری زاده

عضو شورا

7

ابوالفضل رعیت محتشمی

عضو شورا

8

لیلا مهندس مجرد

عضو شورا

اعضای شورای پیشنهادات معاونت درمان و حوزه تحت پوشش

1

دکتر محمد حاج جعفری

رئیس شورا

2

حسن دلخواه

دبیر شورا

3

فاطمه استاد محمدی

عضو شورا (نماینده تحول اداری)

4

محمد پرآور

عضو شورا

5

سیدحسین مصطفوی

عضو شورا

6

طیبه عبداله زاده

عضو شورا

7

زهرا شیخی

عضو شورا

8

علیرضا راحتی

عضو شورا

اعضای شورای پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و حوزه تحت پوشش

1

دکتر اعظم باقری

رئیس شورا

2

فاطمه دهقانی

دبیر شورا

3

غلامعلی صفاری طاهری

عضو شورا (نماینده تحول اداری)

4

علی اعتصام

عضو شورا

5

علی صالحی

عضو شورا

6

روح اله کندابی

عضو شورا

7

صفیه سادات سیدی

عضو شورا

8

معصومه هاشمی

عضو شورا

اعضای شورای پیشنهادات پردیس دانشگاه و حوزه تحت پوشش

1

دکتر عباس تقوی اردکانی

رئیس شورا

2

محسن میری

دبیر شورا

3

محمد پوربابایی

عضو شورا (نماینده تحول اداری)

4

محسن فرهاد پور

عضو شورا

5

لیلا سحرخوان

عضو شورا

6

منیر دهقانی

عضو شورا

7

دکتر داور خواه ربانی

عضو شورا

8

امینه سادات سیدی تبار

عضو شورا

اعضای شورای پیشنهادات ستاد مرکزی دانشگاه و حوزه تحت پوشش

1

دکتر حسین نیک زاد

رئیس شورا

2

مصطفی جوادی مقدم

دبیر شورا

3

رضا رضائی

عضو شورا (مدیر تحول اداری)

4

دکتر مسعود نساج

عضو شورا( انتخابی)

5

حمیدرضا سپهری

عضو شورا( انتخابی)

6

دکتر مرتضی پنجه شاهی

عضو شورا (نماینده شورای معاونت بهداشتی)

7

حسن دلخواه

عضو شورا (نماینده شورای معاونت درمان)

8

غلامعلی صفاری طاهری

عضو شورا (نماینده شورای شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل)

9

محسن میری

عضو شورا (نماینده شورای پردیس دانشگاه)

 

 
 

شیوه نامه  نظام جامع پیشنهادات سال 1391
صفحه اصلی شورای پیشنهادات
 
 
برنامه های اجرایی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
  • برنامه های اجرایی 1392
    برنامه های اجرایی 1391
  • برنامه های اجرایی 1390
  • برنامه های اجرایی 1389 
  • برنامه های اجرایی 1387
 
مصوبات کمیته شورای  پذیرش و بررسی پیشنهادات: