دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:23:26 PM 1400 / 01 / 27
 

وظایف کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  تدوین و بازنگری منشور اخلاقی دستگاه
  ارائه راهکارهای مناسب جهت اطلاع رسانی به مراجعان در مورد نحوه خدمات رسانی
 تحلیل نتایج نظرسنجی مراجعان در خصوص کیفیت خدمات رسانی
 ایجاد سازوکار لازم برای تشویق و تنبیه کارکنانی که باعث رضایت یا نارضایتی مراجعان گردیده اندد وین راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه
 تدوین اولویتهای آموزشی مدیران و کارکنان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 
 اعضای کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
1
دکتر مرتضی پنجه شاهی
دبیرکمیته
2 دکتر سیداحمد حسینی عضو کمیته
3
علی عارف پناه
عضو کمیته
4
غلامعلی صفاری
عضو کمیته
5
سیدرضا سجادی
عضو کمیته
6
مرتضی نادی
عضو کمیته
7
محسن مهدیزاده
عضو کمیته
 
برنامه های اجرایی ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری:
  • برنامه اجرایی سال 1392
  • برنامه اجرایی سال 1391
  • برنامه اجرایی سال 1390 
  • برنامه اجرایی سال 1389
  • برنامه اجرایی سال 1388 
 
 

نتایج نظرسنجی تکریم ارباب رجوع سال 89

 


 
 
 
مصوبات کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
     
  
 
  • منشور اخلاقی دانشگاه