دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:07:12 PM 1400 / 01 / 27
 

وظایف کمیته اصلاح سیستم و توسعه فن آوری اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 تدوین برنامه جامع اتوماسیون اداری
 ایجاد جایگاه اینترنتی فعال
 ایجاد بهبود سیستهای مکانیزه عمومی
 ایجاد بهبود سیستمهای مکانیزه اختصاصی
 ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی
 تشکیل کارگروه تخصصی سیستمها و روشها
 احصاء، مستندسازی، اصلاح و بازنگری روشهای اختصاصی
 احصاء، مستندسازی، اصلاح و بازنگری روشهای مشترک

 

اعضاء کمیته اصلاح سیستم و توسعه فن آوری اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر محمدحسین اعرابی رئیس دانشگاه
1 دکتر مهرداد فرزندی پور عضو کمیته
2 مرتضی نادی دبیر کمیته
3 دکتر غلامعلی حمیدی عضو کمیته
4 دکتر رضا رزاقی عضو کمیته
5 دکتر داوود خیرخواه عضو کمیته
6 دکتر طاهره مازوچی عضو کمیته
  دکتر سیدعلیرضا مروجی عضو کمیته
  محسن تواضعی عضو کمیته


 
برنامه های اجرایی :

  • برنامه اجرایی سال 1392
  • برنامه اجرایی سال 1391
  • برنامه اجرایی سال 1390
  • برنامه اجرایی سال 1389 
  • برنامه اجرایی سال 1388
     

 
 

مصوبات کمیته

 

صورتجلسات کمیته  IT دانشگاه

صورتجلسات کمیته فنی IT

 

 صورتجلسات شورای وب سایت دانشگاه

 

صورتجلسات مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

  دانلود کتاب توسعه فناوری اداری