دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:43:49 PM 1400 / 01 / 27
 

وظایف کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


  اجرای نظام جامع ارزشیابی کارکنان دولت
  برنامه ریزی آموزشی جامع نیروی انسانی
  تدوین شناسنامه آموزشی
  بررسی سرانه آموزشی مدیران و کارکنان
  بررسی سرانه آموزشی مهارتهای هفتگانه
  ایجاد انگیزش و افزایش بهره وری نیروی انسانی
  ایجاد تفکر و خلاقیت با توجه به مسائل علمی
  دسترسی کارکنان و مدیران به سیستمهای نوین IT
  اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی و تقدیر از نیروی انسانی ساعی
 

--------------------------------------------------------------------------------

اعضاء کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو کمیته

2

رضا رضائی

دبیر کمیته

3

محمدرضا افاضل

عضو کمیته

4

امیدمهرانفر

عضو کمیته--------------------------------------------------------------------------------


برنامه های اجرایی کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی
 

  • برنامه اجرایی سال 1392
  • برنامه اجرایی سال 1391
  • برنامه اجرایی سال 1390  
  • برنامه اجرایی سال 1389 
  • برنامه اجرایی سال 1388 
     

 مصوبات:

 


 دانلود کتاب آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت