دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:15:26 PM 1400 / 01 / 27
 

 رسالت تشکیل کمیته بهبود کیفیت و بهره وری دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

 سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برنامه های سیستمهای آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و پژوهشی با  تمرکز بر بهره وری خدمات و هماهنگ با اهداف و آرمانهای توسعه ملی کشور .
 

وظایف کمیته بهبود کیفیت و بهره وری دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

 تدوین و تصویب نظام و ارکان و سیاستهای بهبود مدیریت
 تدوین شاخصهای بهره وری
 تدوین و تصویب برنامه ها و پروژه های ارتقا کیفیت 
 بررسی و تدوین دستورالعملهای قانونی لازم در موردنحوه ارزشیابی و ارائه گواهینامه های کیفیت
 بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و پژوهشی مدیران و کارکنان در خصوص نظامهای نوین مدیریتی
 طراحی و استقرار چرخه بهره وری 
اعضای کمیته بهبود کیفیت و بهره وری دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

رضا نعناکار

دبیر کمیته

2

رضا رضائی

عضو کمیته

3

حسین قادریان

عضو کمیته

4

 
ابوالفضل فلاح زاده

عضو کمیته

5

مرتضی نادی

عضو کمیته

6

اعظم کاظمی

عضو کمیته

7

مقداد راحتی

عضو کمیته

 

 

 
برنامه اجرایی سال 1392

       کمیته مدیریت کیفیت و بهره وری

         برنامه اجرایی کمیته ISO

         برنامه اجرایی کمیته EFQM

 

برنامه اجرایی سال 1391
          کمیته مدیریت کیفیت و بهره وری
       برنامه اجرایی کمیته ISO
       برنامه اجرایی کمیته EFQM
 
برنامه های اجرایی سال 1390
 • برنامه های اجرایی ISO
 • برنامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری
 • برنامه اجرایی استراتژیک
 • برنامه اجرایی EFQM
 • برنامه اجرایی شش سیگما
 • برنامه اجرایی سیستم 5S
 
برنامه اجرایی سال 1389
 • برنامه های اجرایی کمیته بهره و ری در معاونت درمان
 • برنامه های اجرایی ISO
 • برنامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری
 • برنامه اجرایی استراتژیک
 • برنامه اجرایی شش سیگما
 • برنامه های اجرایی EFQM
 • اجرای سیستم 5S
 
 • برنامه های اجرایی ISO
 • برنامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری
 • برنامه اجرایی استراتژیک
 • برنامه اجرایی شش سیگما
 • برنامه های اجرایی EFQM

 مقالات علمی

شاخص های بهره وری

 مصوبات  کمیته بهبود کیفیت و بهره وری