دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:32:36 PM 1400 / 01 / 27
 

وظایف کمیسیونهای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

شرح وظایف کمیسیونهای تحول اداری موضوع مصوبه شماره 44439/206 مورخ 20/9/90  (به شرح ذیل) کوشا باشیم.   

 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامههای مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی ربط
 • زمینه سازی برای اجرای سیاستها، راهبردها و برنامههای مصوب
 • بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
 • بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 • بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارائه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 • بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه  جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
 • شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی ربط
 • ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی ربط
 • نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه
 • تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهم ترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذی ربط