دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:57:49 PM 1400 / 01 / 27
 

اعضای کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رئیس کمیسیون

رضا نعناکار

مدیر تحول اداری

دکتر غلامعلی حمیدی

عضو کمیسیون

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو کمیسیون

رضا رضایی

عضو کمیسیون

علیرضا کاشانی نژاد

عضو کمیسیون

سیدمحمد بهشتی

عضو کمیسیون

 
کارشناس تحول اداری:
- اعظم کاظمی علوی