دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:38:28 PM 1400 / 01 / 27
 

کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جهان ، اندیشه و پارادایم ( توسعه ملی دولت مدار ) را تجربه نموده است و درس های آموزنده ای از آن فرا گرفته است ، لیکن ، اکنون دولت ها در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نه بعنوان فراهم کننده مستقیم رشد ، که به عنوان یک شریک ، عامل تسریع کننده و تسهیل کننده روند توسعه ، تعریف می شوند .

هدف تحول اداری ، یافتن رابطه منطقی بین ( نقش ) و ( قابلیت و توانمندی دولت ) است .

برای پاسخ به این پرسش ، دو راهبرد وجود دارد :

1- انطباق قابلیت ها ، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب

2- انطباق قابلیت و توانمندی نظام اداری با نقش کنونی دولت

در رویکرد نخست ، توانمندی نظام اداری باید در جهت تحقق و ایفای ( نقش جدید و ایده آل دولت )تغییر و دستخوش اصلاح گردد .

در رویکرد دوم ، با ثابت فرض نمودن نقش دولت ، قابلیت ها و توانایی های نظام اداری باید بهبود و ارتقا یابد

برقراری تناسب منطقی بین نقش و توانمندی ، امری حیاتی و برای توسعه ضروری است .

تعیین و ترسیم هدف تحول اداری در پرتو انتخاب یکی از راهبردهای فوق میسر است .

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند ( مدیریت تحول ) است .

موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت داشته باشند .

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ما در پی تحقق ویژگی ها و خصوصیات نظام اداری مطلوب بشرح ذیل می باشیم .

1- نظام گرا و همه سو نگر

2- کارآ ، بهره ور و ارزش افزا

3- پاسخگو و شفاف

4- اثر بخش ، نتیجه گرا و کیفیت مدار

5- شهروند مدار ، خدمت گزار و مردم سالار

6- سالم ، عاری از فساد و تبعیض

7- مشارکت جو و مشارک پذیر

8- شایسته سالار و دانش گرا

9- آینده نگر ، دوربین و هدفمند

10- قانونمدار ، ضابطه مند و اخلاق گرا

11- مدیر و راهبر

12- توسعه گرا و نو اندیش