EN |    
    ورود
 
 
فعالیت های شورای سیاست گذاری و تحول آماری دانشگاه

در بهمن ماه 1386 از ترکیب شورای آمار زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه و شورای تحول اداری آمار زیر نظر معاونت پشتیبانی دانشگاه ، تشکیل شورای سیاستگذاری و تحول آماری دانشگاه به ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد گردید و پس از موافقت برای 12 نفر اعضای پیشنهادی آن توسط ریاست دانشگاه ابلاغ صادر گردید .

وظیفه این شورا عبارتند از :

سیاستگذاری ، حمایت ، سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر نظام جمع آوری و آمار دانشگاه با اعتقاد به اینکه نظام اطلاعات دقیق و پویا ، اثر بخشی و کارائی برنامه های دانشگاه را افزایش داده و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید. این شورا تا کنون یک جلسه اصلی و 6 جلسه کارشناسی و تخصصی تشکیل داده است . در اولین جلسه اهداف نظام آماری دانشگاه که طی کارشناسی های متعدد و با حضور ذینفعان و توجه به نقاط ضعف و قوت تدوین گردیده بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اصلاح جزیی مورد تصویب قرار گرفت که اهداف مذکور به شرح ذیل است :

1. تقویت نهاد مدیریت آمار و اطلاعات
2. ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری.
3. ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولیدکنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن.
4. شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
5. تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
6. توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
7. به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری
8. ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
9. برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
10. توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز
11. تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آمار
 
فعالیتهای بعدی در راستای اهداف تدوین شده انجام گرفت و تا کنون این اقدامات توسط اداره آمار دانشگاه مجری سیاست های مصوب این شورا  صورت گرفته است :
 
1. سرشماری از تسهیلات بهاشتی و درمانی و آموزشی دانشگاه در سال 86
2. چاپ و انتشار کتب با عنوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نگاه آمار در سال 87 حاوی شاخص های آمار دانشجوئی ، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی و بهداشتی درمانی
3. پیگیری ، جمع آوری و تهیه شاخصهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به سالهای 82و 83 و 84 و 85 و تکمیل بانک اطلاعات آن در وبل سایت مربوطه
4. معرفی کارشناس رابط آماری معاونت های دانشگاه جهت تسریع در جمع آوری آمار دانشگاه
5. مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت دسترسی به نشریات و اطلاعات آماری آنها
6. طراحی فرم فرآیند جمع آوری آمار جهت شفاف سازی فرآیند جمع آوری آمار دانشگاه
7. برگزاری جلسه شفاف سازی فرآیند آمار معاونت بهداشتی
8. برگزاری جلسه شفاف سازی فرآیند جمع آوری آمار کارکنان دانشگاه با مدیریت امور اداری دانشگاه
9. برگزاری جلسه شفاف سازی فرآیند آمار دانشجوئی با حضور مدیران و کارشناسان معاونتهای آموزشی و دانشجوئی فرهنگی
10. برگزاری جلسه شفاف سازی فرآیندآمار معاونت غذا و دارو
11. برگزاری جلسه شفاف سازی آمار فرهنگی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت دانشجوئی، فرهنگی
12. مکاتبه با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت جهت برگزاری جلسات ادواری هم اندیشی با مسئولین آمار دانشگاهها و ارائه گزارش و پیشنهاد به این مرکز
13. تکمیل فرم اقدامات لازم برای بهبود و ارتقاءواحد آمار و اطلاعات دانشگاه و ارسال به مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت
14. تهیه نشریه گزارش تحلیلی آمار بخش درمان سال 1386
15. تهیه نشریه گزارش تحلیلی آمار بخش درمان سه ماهه اول سال 1387
16. تهیه نشریه گزارش تحلیلی آمار بخش درمان شش ماهه اول سال 1387
17. تهیه نمودار تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل ، فارغ التحصیل دانشگاه در سال تحصیلی 1388/1387
18. تهیه نمودار درصد اشغال تخت ، تعداد بستری شدگان ،متوسط مدت خالی ماندن تخت و ... در بیمارستانهای کاشان از سال 79 الی 86
19. تکمیل فرم اطلاعات مربوط به دانشکده ها بر حسب مساحت و تعداد دانشجویان در طرح اطلس فرهنگی استان اصفهان و ارسال به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان
20. تکمیل فرم های سالنامه آمار یاستان اصفهان اعم از آمار دانشجوئی ، آمار بهداشتی ، آمار درمانی در قالب فرم Eform و ارسال به استانداری اصفهان
21. تکمیل فرم شاخص و نماگرهای آموزش عالی ،بهداشت و درمان و ....جهت ارسال به استانداری اصفهان
22. تهیه back up up از برنامه ADS9 موجود در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های تابعه دانشگاه و ارسال به وزارت متبوع
23. نظارت بر نرم افزار طرح های تحقیقاتی دانشگاه و ارسال بانک اطلاعاتی سال 86 به وزارت متبوع
24. جمع آوری فرم های فعالیت بیمارستان و ورود آن به نرم افزار دانشگاه
25. ارائه آمار دانشجویان از نرم افزار سما جهت ارسال به واحدهای مختلف دانشگاه
26. تهیه BACK up از نرم افزار بانک اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه و ارائه گزارشات به واحد های مختلف دانشگاه
27. جمع آوری فرم نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی از معاونت غذا و دارو
 
کارگاههای در دست اجرا:
 
- برگزاری کارگاه آموزشی محاسبه و کاربرد شاخص های درمانی ویژه مدیران بخش درمان
- برگزاری کارگاه نحوه تهیه و تفسیر نمودارها ، ویژه کارکنان آمار بخش های مختلف دانشگاه
- برگزاری کارگاه آموزشی معرفی نرم افزار IHA و کاربرد آن ویژه کارکنان آمار بخشهای مختلف دانشگاه