EN |    
    ورود
 
 
مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 کارشناس واحد نرم افزار: مهندس حمید رضا سپهری
 
 شرح وظایف:
 
 مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانه ای
 بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها
 همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
 تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
 انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای(سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان
 نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
 تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
 تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
 ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 همکاری با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برای بکار گیری سیستم های مورد نظر
 مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله ازتحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
 تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
 تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجری برنامه ها
 مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید
 پیگیری وانجام سایر امور محوله

  

 تماس با واحد نرم افزار:
 تلفن: 5- 5550021 ( 0361) داخلی 577 و 578
 دورنگار: 5575057 ( 0361)
 پست الکترونیکی: sepehri_h@kaums.ac.ir‌