EN |    
    ورود
 
 

 

فرم های آمار ماهیانه

شماره فرم

نمونه فرم

دستورالعمل
( تکمیل فرم)

فرم فعالیت بیمارستان

201-1

 

 

فرم مراجعین

201-2

 

 

فرمهای تسهیلات بهداشتی- درمانی

شماره فرم

نمونه  فرم

دستورالعمل
(تکمیل فرم)

مشخصات و تسهیلات بیمارستانی

601

 

 

مشخصات و تسهیلات واحدهای بهداشتی- درمانی

602

 

 

مشخصات و تسهیلات آزمایشگاه

603

 

 

پرتونگاری مشخصات و تسهیلات

604

 

 

توانبخشی مشخصات و تسهیلات

605

 

 

داروخانه مشخصات و تسهیلات

606

 

 

مشخصات کادر هئیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

607

 

 

مشخصات پزشک و دندانپزشک،داروساز،دامپزشک و دکتری
(غیر هیات علمی)

608

 

 

مشخصات و اطلاعات دانشکده

612

 

 

مشخصات مراکز اورژانس 11

613

 

 

آمار نیروی انسانی پیراپزشک

1- 609

 

 

آمار نیروی انسانی سایر کارکنان

2- 609