EN |    
    ورود
 
 

 رسالت :

در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی ؛اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه وجامعه مرتفع خواهد گردید

 

 اهداف کلان :

 تقویت نهاد مدیریت آمار و اطلاعات
 ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری
 ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن
 شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاههای اطلاعات آماری
 ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
 برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
 توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز
 تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آمار