دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:25:21 AM 1400 / 01 / 22
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir